C 语言必背代码例子

编程宝库整理了100个C语言必背代码例子。只要研究明白了这些代码例子,也就掌握了c语言基本的程序设计和编程技术。

C 语言实例 - 输出 'Hello, World!' C 语言实例 使用 printf() 输出 'Hello, World!'。 实例 [mycode3 type='cpp'] #include int main() { // printf() 中字符串需要引号 printf('Hello, World!'); return ..