Dart编程实例 - 赋值操作符

本文为大家分享 Dart编程实例 - 赋值操作符 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:

void main() {
  var a = 12;
  var b = 3;

  a+=b;
  print("a+=b : ${a}");

  a = 12; b = 13;
  a-=b;
  print("a-=b : ${a}");

  a = 12; b = 13;
  a*=b;
  print("a*=b' : ${a}");

  a = 12; b = 13;
  a/=b;
  print("a/=b : ${a}");

  a = 12; b = 13;
  a%=b;
  print("a%=b : ${a}");
}

本文为大家分享 Dart编程实例 - 逻辑操作符 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:void main() { var a = 10; var b = 12; var res = (a>b) ...