Dart编程实例 - 可选参数和默认值

本文为大家分享 Dart编程实例 - 可选参数和默认值 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:

void main() {
   test_param(123);
}  
void test_param(n1,{s1:12}) {
   print(n1);
   print(s1);
}

本文为大家分享 Dart编程实例 -递归函数 的具体示例代码,提供大家参考,具体内容如下:void main() { print(factorial(6));} factorial(number) { if ...