js异步处理方案之异步串行与异步并行

 

js异步处理方案,js的异步串行与异步并行

一、什么是串行,并行,并发

串行:这个就像队列一样,一个执行完,下一个再执行,比如js同步执行

并发:是指这个系统拥有处理多个任务的能力,在一定时间发出,不需要同时性执行。js的异步消息队列让js拥有并发的能力

​ 比如执行多个settimeout 它会挂载在消息队列,然后依次执行

并行:是指这个系统拥同时处理多个任务的能力,属于多线程的一种方式,而js是属于单线程 虽然可以通过worker来创建多线程,但是子线程

​ 完全受主线程控制,没有改变JavaScript单线程的本质

串行示意图:

有人会问,异步不是都在消息队列吗,不就是一个一个执行了吗?

举个例子,如果本身就是串行执行,那么你现在执行2给个任务,一个是5秒后打印console.log(1),一个是十秒后打印console.log(2)

按照串行应该是15秒执行完毕,但实际耗时是10秒,如上这是并发,

  console.time()
   setTimeout(() => {
     console.log(1)
   }, 5000);
   setTimeout(() => {
     console.log(2)
     console.timeEnd()
   }, 10000);

二、实现异步串行

大多时候我们可以用 promise 和async await来解决

promise

比较少的时候,可以用.then来实现串行

 var a = function() {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
         consloe.log('a')
         resolve('a')
       }, 3000)
     })
   }
   var b = function() {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
           consloe.log('b')
         resolve('b')
       }, 2000)
     })
   };
   console.time('test')

   a().then((aa) => {
     b().then((bb) => {
       console.log(`${aa}-${bb}`)
       console.timeEnd('test')

     })
   })

async await

我们改造一下,明显使用await看起来更加清晰

   var a = function() {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
           consloe.log('a')
         resolve('a')
       }, 3000)
     })
   }
   var b = function() {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
           consloe.log('b')
         resolve('b')
       }, 2000)
     })
   };
   (async () => {
     console.time('test')
     var aa = await a()
     var bb = await b()
     console.log(`${aa}-${bb}`)
     console.timeEnd('test')
   })()

但当我们有多个异步,比如2000个该如何

 var createPromise = function(time) {
     // then中的回调函数 
     return (resolve, reject) => {
       return new Promise((resolve, reject) => {
         setTimeout(() => { //模拟请求 (真实使用把time设置为0,将resolve传入异步函数中)
           console.log('timein' + time)
           resolve(); //在异步处理结束后resolve
         }, time * 1000)
       })
     }
   }
 var arr = [createPromise(2), createPromise(3), createPromise(1), createPromise(4), createPromise(5)];
function serpromise(arr) {
     arr.reduce((pre, next, index, carr) => {
       return pre.then(next)
     }, Promise.resolve())
   }
// 相当于
   // Promise.resolve().then(createPromise(2)).then(createPromise(1))......	
		serpromise(arr)

async await

 var createPromise = function(time) {
     return () => {
       return new Promise((resolve, reject) => {
         setTimeout(() => { //模拟请求 (真实使用把time设置为0,将resolve传入异步函数中)
           console.log('timein' + time)
           resolve(); //在异步处理结束后resolve
         }, time * 1000)
       })
     }
   }
 var arr = [createPromise(2), createPromise(3), createPromise(1), createPromise(4), createPromise(5)];
var fn = async function(promiseArr) {
     for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
       let currentPromise = promiseArr[i]
       var result = await currentPromise()
     }
   }
   fn(arr)

通过打印可以看出如过是并发的打印会是1,2,3,4,5

三、实现异步并行

并行示意图:

js并不能并行,我们只是可以思考如何卡在abc都执行完成,这里可以用promise.all 来轻松实现

 const a = new Promise((resolve, reject) => {
       //模拟异步任务
       setTimeout(function() {
         resolve('a');
       }, 1000)
     })
     .then(result => result)
     .catch(e => {

     })


   const b = new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(function() {
         // resolve('b');
         reject('Error in b');
       }, 1000)
     })
     .then(result => result)
     .catch(e => e)


    Promise.all([a, b]).then(data => {
       console.log('data', data)
     })
     .catch(e => console.log('erro', e));

这里需要注意的是,all能接受的 resolve reject都行,所以需要每个自己去处理异常

多个异步

promise

 var createPromise = function(time) {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
         console.log('time', time);

         resolve(time)
       }, time * 1000)
     })
   }
   var arr = [createPromise(2), createPromise(3), createPromise(1), createPromise(4), createPromise(5)];
   Promise.all(arr).then(data => {
     console.log('data', data)
   })

asnyc await

 var createPromise = function(time) {
     return new Promise((resolve, reject) => {
       setTimeout(() => {
         console.log('time', time);

         resolve(time)
       }, time * 1000)
     })
   }
   var arr = [createPromise(2), createPromise(3), createPromise(1), createPromise(4), createPromise(5)];
   var fn = async function(promiseArr) {
     let awaitArr = []
     for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
       let currentPromise = promiseArr[i]
       let result = await currentPromise
       awaitArr.push(result)
     }
     return awaitArr
   }
   // async 返回的是一个promise 
   fn(arr).then(data => {
     console.log('data', data);

   })

关于js异步处理方案,js的异步串行与异步并行的文章就介绍至此,更多相关js异步处理内容请搜索编程宝库以前的文章,希望以后支持编程宝库

前言:为了减轻store的负担,产生模块(module),每个模块独立,可复用 一、模块必写示例:namespaced:true必写原因 为,当多模块整合时,actions和mutations ...