Python 代理模式

代理设计模式包括一个新对象,该对象称为"代理",代替了一个称为"真实主体"的现有对象。由真实主题创建的代理对象必须以相同的方式位于同一接口上,以使客户端不应该知道使用代理代替真实对象。客户端生成的对代理的请求将通过真实主题传递。

代理模式的UML表示如下:

代理模式

 

如何实现代理模式?

现在让我们看看如何实现代理模式。

# Filename : example.py
# Date : 2020-08-22
#又提到了那个快餐点餐系统,不过今天我们只以其中的一个类作为主角:饮料类。首先,回忆下饮料类:
class Beverage():
  name = ""
  price = 0.0
  type = "BEVERAGE"
  def getPrice(self):
    return self.price
  def setPrice(self, price):
    self.price = price
  def getName(self):
    return self.name
class coke(Beverage):
  def __init__(self):
    self.name = "coke"
    self.price = 4.0
class milk(Beverage):
  def __init__(self):
    self.name = "milk"
    self.price = 5.0
#除了基本配置,快餐店卖可乐时,可以选择加冰,如果加冰的话,要在原价上加0.3元;
# 卖牛奶时,可以选择加糖,如果加糖的话,要原价上加0.5元。怎么解决这样的问题?
# 可以选择装饰器模式来解决这一类的问题。首先,定义装饰器类:
class drinkDecorator():
  def getName(self):
    pass
  def getPrice(self):
    pass
class iceDecorator(drinkDecorator):
  def __init__(self, beverage):
    self.beverage = beverage
  def getName(self):
    return self.beverage.getName() + " +ice"
  def getPrice(self):
    return self.beverage.getPrice() + 0.3
class sugarDecorator(drinkDecorator):
  def __init__(self, beverage):
    self.beverage = beverage
  def getName(self):
    return self.beverage.getName() + " +sugar"
  def getPrice(self):
    return self.beverage.getPrice() + 0.5
#构建好装饰器后,在具体的业务场景中,就可以与饮料类进行关联。以可乐+冰为例,示例业务场景如下:
if __name__=="__main__":
  coke_cola=coke()
  print("Name:%s"%coke_cola.getName())
  print("Price:%s"%coke_cola.getPrice())
  ice_coke=iceDecorator(coke_cola)
  print("Name:%s" % ice_coke.getName())
  print("Price:%s" % ice_coke.getPrice())

 

输出

上面的程序生成以下输出:

Name:coke
Price:4.0
Name:coke +ice
Price:4.3

代理模式设计有助于复制我们创建的图像。 display_image()函数有助于检查是否在命令提示符下打印了这些值。

责任链模式用于在软件中实现松散耦合,其中来自客户端的指定请求通过其中包含的对象链传递。它有助于构建对象链。该请求从一端进入,从一个对象移动到另一对象。此模式允许对象发送命令而无需知道哪个对象将处理请求。  ...