Python 练习实例53

Python 编程100例Python 编程100例

题目:学习使用按位异或 ^ 。

程序分析:0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0

程序源代码:

实例:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

if __name__ == '__main__':
    a = 0o77
    b = a ^ 3
    print ('The a ^ 3 = %d' % b)
    b ^= 7
    print ('The a ^ b = %d' % b)

以上实例输出结果为:

The a ^ 3 = 60
The a ^ b = 59

Python 编程100例Python 编程100例

Python 练习实例54 Python 100例 题目:取一个整数a从右端开始的4〜7位。 程序分析:可以这样考虑: (1)先使a右移4位。 (2)设置一个低4位全为1,其余全为0的数。可用~(~0 4 c = ~(~0..